Connect with us

افغانستان

استاد غلام حیدر سهاب: یاد گرفتن هنر خطاطی، شاگردان را زودتربه هدف می‌رساند

Published

on

هنرستان غلام محمد میمنگی که درچوکات ریاست هنرستان وزارت اطلاعات وفرهنگ فعالیت میکند سابقه طولانی درزمینه هنرخطاطی و سایرهنرهادارد.این هنرستان هزاران شاگرد را درزمینه های مختلف هنری اموزش داده،که فارغین این مرکزدرالمپیاهای فرهنگی وهنری مدال ها و جوایزی ارزشمند رابدست آورده اند.ازآن جمله غلام حیدر(سهاب)استاد خطاطی هنرستان غلام محمد میمنگی است که سابقه چهل وپنج ساله درزمینه تدریس هنرخطاطی دارد.موصوف دراین مدت زمان شاگردان زیادی رادرعرصه خطاطی به جامعه تقدیم داشته است.
خبرنگارما در این ارتباط مصاحبه ای را با محترم استادغلام حیدر (سهاب) انجام داده،که آنرابه خوانش میگیریم.
پرسش:شما از چه زمانی به اینطرف درهنرستان غلام محمد میمنگی هنرخط راآموزش میدهید؟
پاسخ:ازمدت چهل وپنج سال به اینطرف مصروف خدمت گذاری در زمینه آموزش خط به هموطنان خود هستم.دراین هنرستان شاگردان طوررایگان درزمینه خطاطی،نقاشی،مینیاتوری،کورشنیل،خیاطی وهمچنان هنرهای زیبا آموزش میبینند.تدریس خطاطی به دوازده شکل صورت میگیرد.اول مرکبات تدریس میشود.شاگردان که دوازده صنف رابااستفاده ازقلم نی تکمیل ومدت هژده ماه راسپری کنند فارغ شناخته میشوند.خط نستعلیق وثلث که درجامعه معمول است برای شاگردان یاد داده میشود.خط های دگرمانند کوفی وقت گیراست به این علت ازتدریس آن خود داری میکنیم.خط ویاد گرفتن آن هنرپاک است چنانچه خداوند به قلم قسم خورده دلیلش اینست که قلم پاک است.بنده در روزقلم افتخارکسب مدال راهم کرده ام.
پرسش:پروسه مراجعه شاگردان به هنرستان نظربه سابق چطوراست؟
پاسخ:درزمستان چون شاگردان مکاتب رخصت میشوند تعداد زیادی ازشاگردان به این هنرستان مراجعه میکنند.رشته خط بسیارمهم است که قبلا» درزمینه صحبت کردم.محصلین پوهنتون ها وکارمندان دوایردولتی نزد ما مراجعه میکنند و هنرخط رایاد میگیرند.سرانجام اینها خوشنویس میشوند.نزد ما کسانی مراجعه میکنند که به طورصحیح خط نوشته نمی توانند.علاقه مندان خطاطی زیاد هستند نسبت به سابق تعداد شان بیشترشده است.تعداد زیادی ازمجاهدین امارت اسلامی هم به منظوریاد گرفتن هنرخط اینجا مراجعه میکنند وماهم به نوبه خویش برای شان آموزش خط رابه شکل اکادیمیک ومسلکی میدهیم.ما درخدمت تمام هموطنان خویش قرارداریم.تا صنف ششم درمکتب یک مضمون بنام حسن خط تدریس میگردد؛اما بالای شاگردان چندان کارصورت نمی گیرد همان است که خط راطوردرست یاد نمی‌گیرند وهنگام نیاز نمی توانند خط خوب بنویسند.دراینجاطورمسلکی برایشان خط یاد داده میشود.خداوند درشب معراج درباره قلم یاد کرده است.بنده ازظهوراسلام به اینطرف تمام خطوط که بوجود آمده اند باآن آشنا میباشم.درخانواده بنده ازمدت صدسال به اینطرف هنرخط مروج میباشد.
پرسش:شاگردان که درهنرستان جهت یاد گرفتن خط مراجعه میکنند بیشترشان کی ها هستند؟
پاسخ:شاگردانی مامتعلمین مکاتب،محصلین پوهنتون وکارمندان دولتی هستند که بیشترشان متعلمین میباشند.کارمندان دولتی که نزد ما مراجعه میکنند درزمینه نوشتن مکتوب مشکل خط دارند.ما تلاش میکنیم که این طبقه زودتر خطررایاد بگیرند که مشکل شان حل شود.
پرسش:برای یاد گرفتن خط کدام سن ها مناسب است؟
پاسخ: درعرصه یادگرفتن خط استعداد مهم است که کی ها استعداد دارد وکی ها استعداد ندارد.شاگردی که استعداد وعلاقه به یادگرفتن خط دارد زوتریاد میگیرد؛اما شاگردی که روی مجبوریت خط رایاد میگیرد دیرتریاد میگیرد.درهنرستان رسم برنوشتن با نی مروج است وهم ازقلم پنسل استفاده میشود.کوشش ما اینست که شاگردان عزیزما هرچه زوتر به مرام و هدف خود درزمینه خط برسند.
پرسش:فضای یادگرفتن خط در هنرستان میمنگی چطور است؟
پاسخ:فضای یادگیری درهنرستان میمنگی، دوستانه و صمیمانه است؛زیرا همه استادان این هنرستان هنرمندان سابقه دار هستند با دلپذیر ساختن فضای یاد گیری بلد هستند.استادان که هنرمند نباشند نمی توانند فضای درس را دلپذیر سازند.بنابراین در اینجا تدریس به شیوه خوب انجام میشود.استادان ازمدت های طولانی دراین هنرستان کنارهمدیگربا علاقه ومحبت کارمیکند.
پرسش:ازنظرشما هنرخط نظربه دیگرهنرها چطوراست؟
پاسخ:ارزش و عظمت خط بسیاربالا است.هرکس که خط زیبا می نویسد ملایک ازآن دیدن میکند؛ زیرا خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد.کسی که بسم الله الرحمن الرحیم رانوشته کند خداوند شفاعت اش را میکند.
پرسش:پیام شما به شاگردان که هنرخط رایاد میگیرند چه است؟
پاسخ:اگرکه خواهی شوی خوشنویس بنویس،بنویس وبنویس.کسی که خط یاد میگیرد حداقل روزانه چهارساعت تمرین خط کند.خط یاد گرفتن وزیبانوشتن زیبااست خیرش به دنیا وآخرت میرسد.
نورِی

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *