Connect with us

افغانستان

اتاق تجارت وسرمایه گذاری کابل: زمینه انتقال کانتینرهای تجار افغان ازپاکستان به افغانستان مساعد شده

Published

on

ازمدت دوماه بدینسوحکومت پاکستان حدود ۳۵۰۰ کانتینرمال تجارتی تجارافغان رابدون کدام دلیل موجه متوقف کرده است.دراین زمینه سرپرست وزارت صنعت وتجارت وهئیت اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان به منظورحل این مشکل سفرهای به پاکستان کردند ودرجریان گفتگوی که بامسوولین این کشورداشتند اجازه یک تعداد ازکانتینرها جهت بازگشت به افغانستان راحاصل کرده اند؛اما هنوزاین کار عملی نشده است.ازراه بندرچابهارهم تجارت ادامه دارد،اما نسبت اینکه تا هنوزکارنوسازی وتعمیراتی بندرمذکورتکمیل نه گردیده است کارتجارت ازآنطریق به کندی پیش میرود.دراین زمینه خبرنگارما مصاحبه یی رابا محترم غلام سخی محمدی رییس هییت عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری کابل انجام داده است که آنرابه خوانش میگریم.
پرسش:ازمدت دوماه بدینوسوحدود۱۳۵۰ کانتینرمال تجارافغان دربندرکراچی ازطرف حکومت پکستان متوقف شده وتاوانهای هنگفت رابه وجودآورده است.تلاشهای اتاق تجارت وسامیه گزاری به خاطرآزاد ساختن این کانتینرها چطور است؟
پاسخ: زمینه برای برگشت و انتقال کانتینرهای تجارافغان ازپاکستان به افغانستان مساعد شده است.ازطرف دولت پاکستان به مدت دوماه مشکلات برای تجارافغان درآن کشورایجاد شده بود،که نزدیک به ۳۵۰۰ کانتینردربندرکراچی ودگربندرها متوقف وازفعالیت بازمانده بودند.درزمینه آزادسازی اموال تجارافغان وزارت صنعت وتجارت و همینګونه اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان تلاش به خرج دادند،که سرانجام راه حل برای آزاد سازی اموال تجاربوجودآمده است.ما انتظارداریم که بیشترازاین هم تلاشها ادامه پیداکند که به یک نتیجه خوب برسیم و دوباره درراه تجارت ما موانع ایجاد نه شود.دراین چند روزهییت ازوزارت صنعت وتجارت واتاق تجارت وسرمایه گذاری به پاکستان رفتند و ازمسولین پاکستانی تقاضا کردند که نود فیصد اموال تجارافغان را آزاد سازند وهمچنان سهولتهای ترانزیتی را برای تجارافغان هم ایجاد کنند،که دراین زمینه مقامات آن کشوروعده همکاری کردند.
پرسش:درمدت دوماه تاوان های هنگفتی ازناحیه متوقف شدن کانتینرها به تجار افغان وارد شده،معلومات شما دراین زمینه چه است؟
پاسخ:بروزمشکلات کوچک درمسیرتجارت،سبب وارد شدن تاوان های زیادبه تجارافغان میشود.طی دوماه که کانتینرهای تجارافغان دربندرکراچی متوقف شده بود تاوانهای هنگفت رابرای به بارآورده است ،که این یک تاوان بزرگ برای کشورما نیزشمرده میشود.خوشبختانه تاحدودی این مشکل حل شده و درآینده هم ازبروزچنین مشکلات جلوگیری به عمل خواهدآمد.ما آرزومندیم که روابط تجارتی خودرا با کشورهای همسایه به خصوص پاکستان خوبتربسازیم که تجارما درمسیرراه های این کشورمطمینتربتوانند فعالیت کنند.
پرسش:درتجارت بین کشورها یک اصل وجود دارد،که تجارت نباید سیاسی شود؛اما برعکس ما مبینیم که جانب پاکستان گه گاهی برای تجارافغان مشکلات رافرهم میکند، چرا؟
پاسخ:این کشوردرزمینه های اقتصادی وسیاسی فشارهای زیادی را مخصوصآ برای تجارافغان وضع کرده است،که این کارتاوان های زیادی رابرای افغانها به وجود آورده است.نباید تجارت راسیاسی بسازیم تا حدامکان تلاش کنیم که تجارت رافدای سیاست نسازیم.تعهدات که با کشورها درزمینه تجارت صورت میگیردباید رعایت شود.ازنظربشری هم این کارممنوع میباشد نباید صورت بگیرد.حکومت پاکستان درقبال افغانستان سیاستهای نا درست رااعمال میکنند که تاوان آن به تمام افغانها وتجارمیرسد.
پرسش:تجارت ازمسیربندرچابهارچطوراست؟
پاسخ:نزدیک ترین بندرآبی به افغانستان بندرکراچی است.اموال تجارتی تجارافغان که ازکشورهای دگرجهان به افغانستان وارد میشود ازراه بندرکراچی صورت میگیرد.بندرچابهارهم برای تجارافغان کمک کننده است.تلاش میشود که دراین بندرجاهای خوبی برای تجارافغان ایجاد شود که تجارما بتوانند به کشورهای خارجی اموال شانرا بدون ایجاد مشکل انتقال دهند.هم اکنون ازراه بندرچابهارتجارت صورت میگیرد ،ولی هنوزاین بندرمانند دگربنادرکه تجارافغان اموال شانرا به خارج انتقال میدهند ویا وارد میکنند نیست.باید بسیارکارشود که این بندرهم بتواند جوابگوی نیازمندیهای تجارافغان شود.

پرسش:برای تجارافغان چه پیام دارید؟
پاسخ:همه ما باید به صفت شهروندان افغان مسولیت خودرا درقبال مردم خود درک کنیم.درهرزمینه که هموطنان ما فعالیت وکارمیکنند درقبال مردم وکشور خود مسوولند.درست است که دربعضی موارد به علت سیاست های نادرس کشورهافشاربالای شان وارد میشود.درنهایت ازدید بشری وانسانی لازم است که دست مردم خودرا دراین لحاظات حساس ودشوار بگیرند.مخصوصا هنگام که قیمت اجناس ومواد بالا میرود نگذارند که تعدادی ازاین کارسوء استفاده کرده ومشکلات مردم مارابیشترکنند.
نوری

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *